Algemene Voorwaarden - Mineralissima

Artikel 1.Algemeen:

Mineralissima levert aan consumenten in Nederland en daarbuiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Mineralissima en door een bestelling te plaatsen op onze online shop of via email worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard:

Artikel 2.Prijzen:

Alle prijzen in deze webwinkel zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief porto – en verpakkingskosten. De BTW is niet van toepassing voor bestellingen buiten de EU en zal in vermindering gebracht van de totaalprijs. De prijzen zijn onder voorbehoud. Bij eventuele prijsverhogingen wordt u op de hoogte gebracht en heeft u het recht de order te annuleren. Als een product niet voorradig is, wordt het betreffende vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd.

Artikel 3.Betaling:

Mineralissima accepteert betalingen per Paypal, creditcards (Visa, Mastercard & American Express), IDEAL, vooruitbetalingen per bank en -op aanvraag- betalingen onder rembours. (De kosten voor deze betaal -en verzendwijze bedraagt € 15.00). Alle creditcardbetalingen zijn onderhevig aan autorisaties van uw creditcardmaatschappij en Mineralissima kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vertraging of het niet leveren van de producten als gevolg van betalingsweigering door uw creditcardmaatschappij. Betalingen per bank naar onze rekening moeten worden overgemaakt naar de ING te Hoofddorp, rekeningnummer NL96INGB0003677793 met vermelding het ordernummer.

Artikel 4.Levertijd en kosten:

Bestelde producten worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk per PostNL binnen 5 werkdagen worden toegestuurd. Indien Mineralissima niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een overeenkomst kan leveren is een consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Mineralissima zal dan binnen veertien dagen het door de consument betaalde aankoopbedrag restitueren. Levering van de bestelde zaken geschiedt in beginsel op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De verzendkosten zijn aanhankelijk van het gewicht van de bestelling.

Artikel 5. Retour policy:

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Mineralissima te ontbinden, mits de verzegeling niet verbroken is. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

5.1. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk aan customerservice (at) mineralissima.com te melden. Na aanmelding van de retour heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar de webwinkel. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 

Artikel 6. Kleuren:

Wij hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren van de make-up zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Echter, houdt u er rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat kleurafwijkingen mogelijk voor komen. Bij twijfel raden wij u aan eerst monsters te bestellen. In geen geval zal Mineralissima producten terugnemen indien zich kleurafwijkingen voordoen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

Artikel 7. Conformiteit

De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Mineralissima te melden en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Mineralissima derhalve nimmer producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

De klant dient de voor vervanging in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op een door Mineralissima op te geven adres.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Mineralissima liggen, kan de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De door Mineralissima geleverde producten blijven eigendom van Mineralissima tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Mineralissima gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Ingeval Mineralissima een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van Mineralissima om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien Mineralissima aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Mineralissima is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mineralissima aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Mineralissima aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

Mineralissima sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Mineralissima geleverde Producten.

De door Mineralissima geleverde producten zijn uitvoerig getest, Mineralissima kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten mogelijk een allergische reactie vertonen op de producten.

Artikel 10. Klachten:

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar customerservice (@) mineralissima.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 11. Toepasselijk recht:

op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De klant en Mineralissima zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg te beslechten. Eventuele geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mineralissima statutair gevestigd is.

Mineralissima

Kamer van Koophandel: 34283757

BTW-nummer: NL002413915.B25

Jadelaan 117
2132XZ Hoofddorp
Nederland
Tel: 023-7516332

 

Bankgegevens:

ING rekeningnummer NL96INGB0003677793
Internationale betalingen:
IBAN: NL96INGB0003677793
BIC: INGBNL2A